STAFF


POSITION

NAME

PHONE

OFFICE

E-MAIL

Office

Director

Liu, xudong

62767078

1122

xudongliu@pku.edu.cn


Human Resource

Sun, xiaokun

62751894

1122

sunxk@pku.edu.cn


Human Resource

Liu, hongyu

62750251

1122

hongyuliu@pku.edu.cn


Research Affair

Wen, zhaoquan

62765834

1122

wenzhq@pku.edu.cn


Research Affair

Xing, yiting

62750126

1122

yitingxing@pku.edu.cn


Internationalization

Yang, shu

62750278

1122

yangs19@pku.edu.cn

Institute   of Software

Engineer

Xu, songqing

62753051

1541

aray@pku.edu.cn

Institute   of Network Computing and Information System

Engineer

Zhao, tong

62765815-8006

1714

zhaotong@pku.edu.cn

Institute   of Computational Linguistics


Guo, tao

62765835-300

1444

gtwcq@pku.edu.cn