STAFF
POSITION

NAME

PHONE

OFFICE

E-MAIL

Office

Director

Liu, xudong

62767078

1122

xudongliu@pku.edu.cn


Deputy Director

Sun, xiaokun

62751894

1122

sunxk@pku.edu.cn


Human Resource

Liu,hongyu

62750251

1122

hongyuliu@pku.edu.cn


Research Affair

Wen, zhaoquan

62765834

1122

wenzhq@pku.edu.cn


Research Affair

Xing,yiting

62750126

1122

yitingxing@pku.edu.cn


Internationalization

Yang,shu

62752437

510

yangs19@pku.edu.cn


Graduate Education

Jiang,dan

62757487

1120

jiang.dan@pku.edu.cn


General Administration

Guan,xiaolin

62767078

1122

xiaolinguan@pku.edu.cn


Publicity and communication

Huang,hao

81932605

113

huanghaohh@pku.edu.cn


O&M

Xi,xiao

81932606

113

xixiao@pku.edu.cn

Institute of Digital Media

Senior Engineer

Li,yuan

62758116

2613

yuanli@pku.edu.cn

Institute of Software

Engineer

Xu, songqing

62753051

1541

aray@pku.edu.cn

Institute of Network Computing and Information System

Engineer

Zhao, tong

62765815-8006

1714

zhaotong@pku.edu.cn

Institute of Computational Linguistics


Guo, tao

62765835-300

1444

gtwcq@pku.edu.cn