Current Location: Home » People » POSTDOC

People

POSTDOC

Institute

Name

E-mail

Software

Liu,xiaoqing

ideal2008126.com

Jiang,haiou

seagullwillfoxmail.com

Gao,leilei

leaf.2004126.com

Cai,huaqian

caihqpku.edu.cn

Yuan,hongliang

11488336qq.com

Wang,hongyu

why5126pku.edu.cn

Niu,xiaopeng

supernxpeng126.com

Xu,yuguang

xuyuggmwsina.com

Leng,huang

lenghuang503163.com

Jia,tong

jia.tongpku.edu.cn

Zhang,jie

zhangjie2009622163.com

Liu,yi

liuyi315foxmail.com

Ma,xinjian

554133865qq.com

Zhang,yihao

zyh47126.com

Network Computing and 

        Information System

Liu,jingyu

jingyu.liupku.edu.cn

Pan,chengwei

pancwpku.edu.cn

Zhou,chen

zhouch08gmail.com

Ruas Oliver

Oliver.ruasgmail.com

Bai,yang

ybai7pku.edu.cn

Chang,yiming

ridman126.com

Shi,yemin

shiyeminpku.edu.cn

Computational Linguistics

Ma,chenglong

312704705qq.com

 Digital Media

Wang,wenyao

wangwenyaobjmu.edu.cn

Yu,zhaofei

yzf714126.com

Zhang,shu

shu.zhang2018pku.edu.cn

Xiang,guoqing

gqxiangpku.edu.cn

Tan,songchao

songchaotanpku.edu.cn

Liang,kongming

kongming.liangpku.edu.cn

Liu,xiaofei

819393719qq.com

Luo,falei

flluopku.edu.cn

CFCS

Zou,xiaolong

benzoumail.bnu.edu.cn

Zhuang,yixin

yixin.zhuangpku.edu.cn

Yu,liutao

yultmail.bnu.edu.cn

Software Engineering

Fan,hongjie

hjfanpku.edu.cn

Xia,bingyu

tyxby163.com