Current Location: Home » People » STAFF

People

STAFF
POSITION

NAME

PHONE

OFFICE

E-MAIL

Office

Director

Liu, xudong

62767078

1122

xudongliupku.edu.cn


Deputy Director

Sun, xiaokun

62751894

1122

sunxkpku.edu.cn


Human Resource

Shi, chao

62750251

1122

shichaopku.edu.cn


Research Affair

Wen, zhaoquan

62765834

1122

wenzhqpku.edu.cn


Research Affair

Xing,yiting

62750126

1122

yitingxingpku.edu.cn


Internationalization

Yang,shu

62752437

510

yangs19pku.edu.cn


Graduate Education

Jiang,dan

62757487

1120

jiang.danpku.edu.cn


General Administration

Guan,xiaolin

62767078

1122

xiaolinguanpku.edu.cn


Publicity and communication

Huang,hao

81932605

113

huanghaohhpku.edu.cn


O&M

Xi,xiao

81932606

113

xixiaopku.edu.cn

Institute of Digital Media

Senior Engineer

Li,yuan

62758116

2613

yuanlipku.edu.cn

Institute of Software

Engineer

Xu, songqing

62753051

1541

araypku.edu.cn

Institute of Network Computing and Information System

Engineer

Zhao, tong

62765815-8006

1714

zhaotongpku.edu.cn

Institute of Computational Linguistics


Guo, tao

62765835-300

1444

gtwcqpku.edu.cn